Smeltende chocolade op de webpagina.

Privacybeleid

Inleiding

Belourthe hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens die het bedrijf moet verwerken in het kader van zijn activiteiten en stelt alles in het werk om dergelijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, openbaarmaking en misbruik. Gegevensverwerking heeft betrekking op alle transacties die direct of indirect kunnen worden gekoppeld aan een natuurlijke persoon. Het doel van deze verklaring is om de personen op wie deze verwerking betrekking heeft de nodige informatie te verstrekken in overeenstemming met de geldende regelgeving: de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (RGPD).
Deze verklaring is op u van toepassing als u: een klant, prospect, leverancier, externe adviseur, zakenrelatie of contactpersoon bent. Als u ervoor kiest ons deze informatie vrijwillig te verstrekken, zullen wij deze gebruiken in overeenstemming met deze verklaring.
Ingangsdatum: 26/11/2023
Laatst bijgewerkt: 26/11/2023

Oufti! (Belourthe-groep)

Het bedrijf is geregistreerd onder het nummer: BE 0877.958.381, vertegenwoordigd door zijn CEO, de heer Vincent CRAHAY. Belourthe is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van zijn voedselproductieactiviteiten.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Gegevens worden verzameld vanaf het moment dat je ze ons op eigen initiatief toestuurt, hetzij schriftelijk (e-mail, visitekaartje, sms, post, enz.), mondeling (telefoon, tijdens een bezoek aan ons bedrijf, op een beurs, enz. Gegevens worden ook verzameld vanaf het moment dat uw bedrijf u bij Belourthe identificeert als contactpersoon in de commerciële relatie. Gegevens kunnen ook worden verzameld als de informatie openbaar beschikbaar is of als je ervoor hebt gekozen om deze openbaar te delen (sociale netwerken, LinkedIn, enz.) en als het voor het bedrijf interessant is om contact met je op te nemen in het kader van de commerciële relatie.

Persoonlijke gegevens verzamelen

De gegevens worden verzameld voor de hieronder vermelde doeleinden. Alle gegevensverwerking vindt plaats binnen Belourthe in België. Uw gegevens worden niet doorgegeven, noch onderworpen aan enige geautomatiseerde verwerking (profilering). Ze worden niet verkocht, verhuurd of ter beschikking gesteld aan derden voor commerciële doeleinden.

Ze worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, zijn de volgende:
- Om een commerciële relatie aan te gaan, om een contract/order met u, uw bedrijf of uw organisatie uit te voeren.
- Om een contract/order af te sluiten en te onderhouden en om de uitvoering ervan mogelijk te maken.
- Om informatie uit te wisselen over een offerte, planning, uitvoering van het contract/order, om de facturatie en boekhoudkundige verwerking te verzekeren.
- Om commerciële aanbiedingen en marketingpromoties voor te stellen die interessant kunnen zijn voor u, uw bedrijf of uw organisatie.
- Om de kwaliteit van onze diensten te controleren en te meten.

Wettelijke basis

De wettelijke grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens zijn als volgt:
- Contractuele relatie om uitvoering van het contract/de bestelling mogelijk te maken.
- Nakoming van wettelijke verplichtingen.
- Gerechtvaardigde belangen: verbetering van onze diensten, voorkomen van onregelmatigheden, marketing/promotie van onze producten, informatieve berichten, etc.

Aard van persoonlijke gegevens

Betrokken persoonsgegevens: uw voor- en achternaam, functie, zakelijke contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mail). Ze zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door het Belourthe-team dat verantwoordelijk is voor interne diensten (uitvoeren van onze commerciële relaties, diverse administratieve taken, beheer van relaties met klanten/leveranciers/prospects, promoties, marketingacties, interne audits, enz.

Veiligheidsmaatregelen

Belourthe stelt alles in het werk om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beveiligen met behulp van fysieke, administratieve en technologische maatregelen.

Uw rechten

Belourthe verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsverklaring. U hebt bepaalde rechten die u te allen tijde kunt uitoefenen:
- Recht op rectificatie: u kunt rectificatie verkrijgen van persoonsgegevens indien deze onvolledig of onjuist zijn door een aanvullende verklaring te verstrekken.
- Recht op wissing: in de gevallen voorzien in de RGPD zullen wij uw persoonsgegevens op uw verzoek wissen.
- Recht op beperking van de verwerking: u kunt de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verkrijgen gedurende de periode waarin Belourthe de mogelijkheid heeft om de juistheid van de gegevens te controleren. Recht op beperking van de verwerking: u kunt de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verkrijgen gedurende de periode die Belourthe in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren, indien de verwerking onrechtmatig is, indien Belourthe uw persoonsgegevens niet nodig heeft voor de hierboven opgesomde doeleinden.
- Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, tegen de verwerking die wordt uitgevoerd op basis van de gerechtvaardigde belangen van Belourthe (zie punt 4). U dient dan ook aan te geven tegen welke specifieke verwerking u bezwaar maakt en om welke specifieke redenen.
- Overdracht van rechten: u hebt het recht om te vragen dat de persoonsgegevens die u persoonlijk aan Belourthe hebt verstrekt, door het bedrijf aan u worden overgedragen in elektronische vorm (via een e-mailadres dat u aan ons meedeelt) of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke die u aanwijst (via hun e-mailadres dat u aan ons meedeelt). U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende e-mailadres: privacy@belourthe.be

Vragen, opmerkingen, klachten

Als u vragen of opmerkingen hebt over de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Belourthe op het volgende e-mailadres privacy@belourthe.be of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (CBG) Pressestraat 35 - 1000 Brussel.

Wijziging

Belourthe kan deze gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde wijzigen, corrigeren, aanvullen of bijwerken. De meest recente versie is beschikbaar op onze website.